Old Knight
Radek kowalczyk oldknight radekkowalczyk 1500

based on artwork by Vyacheslav Safronov https://www.artstation.com/artwork/9Rn6v